Shanghai.................... 021 63650427

Beijing ........................010 67127898

Tianjin..........................022 2411488

Chengdu......................028 67812792

Singapore/Malaysia....60 (0) 658332122

Korea............................82 (0) 2895550

Taiwan..........................886 (0) 22133217

Thailand........................66 (0) 24503474

Email: forcedrive@forcedrive.com